2019-05-31

52. ලෝක කුසලාන අනාවැකියක් නම් වෙන්ට එපා...2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය පටන් ගන්ට කලින් පොඩි ආතල් වැඩක් තිබිලා තියෙනවා...

ඒ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ හැම කණ්ඩායමක් ම නියෝජනය වෙන විදිහට...

වැඩේ තමයි ලෝක කුසලානයට සෙල්ලම් කරන රටවල් දහයෙන්ම කණ්ඩායම් දහයක් ඉදිරිපත් වෙච්ච තරගාවලියක් තිබ්බ එක...

මොකක්ද මේ තරගාවලිය???