2016-01-28

09. එක් කෙනෙක් සහ වැඩ දෙකක්...එක් කෙනා,

කොල්ලෙක්...

වැඩ දෙකෙන් පළමු වෙනි එක 

යාපනය සරසවියේ අමුතු වැඩක් වෙනවා. අනික් සරසවි වල වෙනවාද නැතිද කියන එක නම් දන්නේ නෑ...
ඒ වැඩේ අවුරුද්දකට  වතාවක් වගේ තමයි වෙන්නේ...
ඒ වැඩේ  " convocation (කන්වකේෂන්)" කියලා හඳුන්වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය නම් නෙමෙයි. ඒකත්
වෙන්නේ ඔය කාල රාමුවේමයි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට  වතාවක් වගේ කියන දේ
උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය
ට අදාල වුණාට අර වැඩේ 
උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය
 නෙමෙයි කියන එක.
හැබැයි වැඩේ වෙන්නේ 
උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය
 දවසේ තමයි.