2018-12-30

47. ටික් ටොක්...

වසංගතයක් වගේ පැතිරිලා තියෙන්නේ. ඒත් හරිම ආතල් දෙයක්...
සමහර අයගේ ඒවා  නම් පට්ට ගොබ්බයි. ඒත් සමහර අයගේ ඒවා පට්ටම ආතල්...
ඒ අතරේ සමහර අයගේ සමහර ඒවා පට්ට ආතල්. සමහර ඒවා පට්ට ගොබ්බයි...