2016-06-30

14. එක...

එක කියන එක මොකක්ද ඇත්තටම???
එක එක වෙලාවට එක එක දේවල් හිතුණා වුණාට එක කියන කොට හිතට එන්නේ, මතක් වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්...