2018-02-27

37. කතාන්දරයක්... පූර්විකාවක්...


දැන්  කතාන්දරයක් දානවා, ඒක හොඳටම මතක තියා ගන්ට...
මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ කතාව හොඳට දැන ගෙන හිටියොත් හොඳ විනෝදාංශය ක් ලැබෙයි කියලා...


ඔන්න එක රටක් තියෙනවා. මේ කියන රට හරි හතරැස්. මේ රට හරියටම දෙකට බෙදා ගෙන ඉන්නවා කණ්ඩායම් දෙකක්.

හරියට මෙන්න මේ වගේ...