2017-02-28

23. (සයිබර්) ආදරවන්තයෝ...

කොහොමද  පතන්නේ ඔයාට සුබ ආදරවන්තයන්ගේ දිනයක් කියලා???

දැන් නම් නෑ ආදරයක් තිබුණු ආදරය පැනලා ගිහිල්ලා...

දැකලා මිරිකලා විකලා ඉඹලා නැතත් ආදරේත් කරා...

පැනලා ගිහින් එකතු වෙන්ට හිටිය විදිහත් අමතකම වෙලා...