2017-03-27

25. පන්ති භේදය සහ සම්පත් බෙදී යාම...

ටයිටැනික් චිත්‍රපටියේ ටයිටැනික් නැව ගිලුණු වෙලාවේ

2017-03-06

24. මරා...

මරා කියන්නේ මරා ට...
මරාගේ මල්ලි ගෝරා...
ගෝරාගේ අයියා බැරා...
ඒ වගේම බැරාගේ අයියා මරා...
මරා පොඩි කාලේ හරි දඟයි ලු...
චරා තමයි එහෙම කියන්නේ...
චරා කියන්නේ මරාගේ අයියට...