2018-03-26

38. චතුරංග...


චතුරංග???
ඔව් චතුරංග තමයි...
හරි ලස්සන නමක් නේද මොනවා වුණත්...

නම ලස්සනයි තමයි...
ඒත් නමේ ලස්සන බලනවාට වඩා වැඩ තියෙනවා...