2017-12-29

35. පන්තියක් පටන් ගන්න කියලා...

2018 පටන් ගත්තා ට පස්සේ අලුත් වැඩක් පටන් ගන්ට අදහසක් තියෙනවා...
ඒත් ඒකෙන් වැඩක් තියෙයිද කියන එක ප්‍රශ්නයක්...
වැඩේ තමයි පන්තියක් පටන් ගන්න එක...