2016-10-29

18. ෆාතිමා...

ඔහු ඔහු ය...
ඇය ඇය ය...
ඔහුත් ඇයත් අතර තිබුණේ හුදෙක් මිතු දමක් පමණක්ම ය. එසේ මිතු දමක් කෙසේ ඇරඹුණා ද ඔවුන්ටම ප්‍රශ්නයක්ය.
ඇය මුස්ලිම් වුවද,  මුස්ලිම්  පිරිමි අය සමඟ වත් වැඩිය කතා බහක් නැති ඇය ඔහු සමඟ මිතුරු වූ  ආකාරය පුදුමයක්ය.
නමුත් එයට ඔවුන් දෙදෙනාම කැමතිය...