2018-04-30

39. අහිමි දේ...

නිරුදක කතරට අහිමිය දිය බිඳු...
එනමුදු කතරට අවැසිය දිය බිඳු...
ලැබුණත් කතරට වැස්සෙන් දිය බිඳු...
නොපතන් කතරට හිමි නැති දිය බිඳු...

මාත් කවිකාරියක් වෙලා ද?