2016-08-29

16. බැංකු අක්කා...

ඔයා,
උස්ස උස්සා පස්ස පැත්තෙන් දාන කොට
වේදනාවකුත් දැනුණා වාගේ වුණත්
පස්ස පැත්ත බලන්නේ නැතුව
ගැස්සි ගැස්සී හරි හිටියා නේද???