2016-04-30

12. වැඩ දෙකේ අන්තිම ප්‍රතිඵල...

කලින් කොටස්

(එක් කෙනෙක් සහ වැඩ දෙකක්...)
(එක් කෙනා ට වැඩ දෙකේ සම්බන්ධය පටන් ගැන්ම...)
(එක් කෙනාට වැඩ දෙක සම්බන්ධ වීම...)

ගත එක්ක ඉන්න වැඩේ මුලින් කරන්ට ඕනේ කියන එක ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා. නැත්නම් යාළුවා අමාරුවේ. ඉතින් හිතේ තියෙන වැඩේට යන එක කොහොම හරි යන්ට බලා ගෙන ඉක්මණින් පත්තර විකුණන්ට තමයි දැන් අදහස...

ඔන්න දැන් විකුණා ගෙන විකුණා ගෙන යනවා. ඒ අතරේ ඒ වැඩේටම ඇවිත් ඉන්න අනික් අයත් මුණ ගැහෙනවා.