2016-07-28

15. 100%ක් ඇත්තයි...යාල්පානම් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැටුම් සිද්ධිය  ගැන එක එක කට්ටිය එක එක කතා දානවා. ඒත් කවුරුවත් තවම ඇත්තම කතාව දාලා තියෙනවා දැක්කේ නෑ...