2016-05-13

13. කිස් එකක් කරපු හරියක්. . .

මේක, 
මගේ කතාවක් නෙමෙයි,
මම ලියපු කතාවක් නෙමෙයි,
මට වෙච්ච දෙයක් ගැන කතාවක් නෙමෙයි,
කියන එක නම් මම දන්නවා...

කෙනෙක් ලියලා තිබුණු කතාවක් එහෙමම දාන්නේ,
ඒ කතාව තියෙන බ්ලොග දැන් ලියවෙන එකක් නොවෙන නිසා.
කතාව ලියපු කෙනා තමයි කොත්තු නිහාල්...

මේක 
එයාගේ කතාවක් ද,
එයා ලියපු කතාවක් ද,
එයාට වෙච්ච දෙයක් ගැන කතාවක් ද,
කියන එක නම් මම දන්නේ නෑ...