2017-11-30

34. ආදරය ගැන ප්‍රශ්න දෙක ( x දෙක ) ක්...

කාලයක ඉඳන් හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් මේ විදිහට වත් එලියට දාන්ට හිතූණා...