2017-07-24

30. මම ඔයාගෙන් ඈත් වෙනවා...ඔයා හොඳටම දන්නවා මම හැම දේම කරන්නේ ඔයාගේ හොඳටමයි කියලා.
ඒත් මම ඔයා එක්ක ඉන්න එක ඔයාට පට්ට කරදරයක්. ඉතින් ඔයාගේ හොඳට
මම ඔයාගෙන් ඈත් වෙනවා...

2017-07-12

29. දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය...

මේ ආත්මයේදීම පල දෙන කර්ම වලට
 "දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය" කර්ම
කියලා නේද කියන්නේ???

මේ මට පල දීපු එව්වා ටිකක්...