2017-05-06

27. මැයි පලවෙනිදා...
දෙයියන්ගේ නාමයෙන් මාතෘකාව නම් අනික් පැත්ත හරවන්ට එපා ඔන්න...
ඒ කියන්නේ පද පෙරලි කරන්ට එපා...
වචන නොපිට ගහන්ට එපා...

2017-04-23

26. ඒවා චිත්‍රපටි...සර් අයිසැක් නිව්ටන්...
දෙමල චිත්‍රපටියක් බැලුවොත්...
හිතෙයි නේද එයාටත්...
අනේ වැටුණා නම් එදා පොල් ගෙඩියක්...
(ඒවා චිත්‍රපටි බං...)

2017-03-27

25. පන්ති භේදය සහ සම්පත් බෙදී යාම...

ටයිටැනික් චිත්‍රපටියේ ටයිටැනික් නැව ගිලුණු වෙලාවේ

2017-03-06

24. මරා...

මරා කියන්නේ මරා ට...
මරාගේ මල්ලි ගෝරා...
ගෝරාගේ අයියා බැරා...
ඒ වගේම බැරාගේ අයියා මරා...
මරා පොඩි කාලේ හරි දඟයි ලු...
චරා තමයි එහෙම කියන්නේ...
චරා කියන්නේ මරාගේ අයියට...