2018-01-31

36. රා...


පොල් රා...
තල් රා...
කිතුල් රා...

2017-12-29

35. පන්තියක් පටන් ගන්න කියලා...

2018 පටන් ගත්තා ට පස්සේ අලුත් වැඩක් පටන් ගන්ට අදහසක් තියෙනවා...
ඒත් ඒකෙන් වැඩක් තියෙයිද කියන එක ප්‍රශ්නයක්...
වැඩේ තමයි පන්තියක් පටන් ගන්න එක...

2017-11-30

34. ආදරය ගැන ප්‍රශ්න දෙක ( x දෙක ) ක්...

කාලයක ඉඳන් හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් මේ විදිහට වත් එලියට දාන්ට හිතූණා...