2016-03-31

11. එක් කෙනාට වැඩ දෙක සම්බන්ධ වීම...

කලින් කොටස්
(එක් කෙනෙක් සහ වැඩ දෙකක්...)
(එක් කෙනා ට වැඩ දෙකේ සම්බන්ධය පටන් ගැන්ම...)

දිනය හරියටම මතක නැති වුණත් ඒ දවස 2016 එකක්. 2014 දි සල්ලි හොයා ගත්ත වැඩේ 2015 දි කරන්ට හිටියා වුණත් ඒ දේ කරන්ට හම්බ වුණේ නෑ. එහෙම වුණේ 2015 දී උපාධි උත්සවය තිබුණේ නැති නිසා. ඒක නිසා 2016 තමයි 2015 තියන්ට තිබුණු එක තිබ්බෙ.
උපාධි උත්සවයට කලින් දවසක ඉඳන්ම කලින් පාර සල්ලි එකතු කරපු යාළුවා එක්ක මේ පාරත් එකතුවේ යන්ට තමයි අර කොල්ලා හිතා ගෙන හිටියේ...

යාල්පානම් වල පත්තර විකුණන සිද්ධියේ ප්‍රමුඛ චරිතයක් එක්ක තමයි මේ වෙන කොට අර කොල්ලා නතර වෙලා හිටියේ. මේ අර ගිය පාර සල්ලි එකතු කරන්ට ආපු යාළුවා නෙමෙයි. ඉතින් මේ පත්තර යාළුවාට දවසක පත්තර 300ක් ඉල්ලන්ට වෙලා තියෙනවා. එක 100 ගොඩක් එයාටයි අනික් 100 ගොඩවල් දෙක තව දෙන්නෙකුටයි. ඒත් කොහොම හරි පත්තර ඉල්ලපු පිට අය දෙන්නාට එන්ට බෑ කියලා. දැන් ඉතින් පත්තර යාළුවාට පත්තර 300ක් විකුණන්ට වෙනවා. මේ දේ වුණේ 2016 තිබ්බ උපාධි උත්සවයට කලින් දවසේ. ඒ කියන්නේ උපාධි උත්සවය දවසේ විකුණන්ට තියෙන පත්තර ගන්න එක ගැන තමයි වැඩේ වෙලා
තියෙන්නේ...

ඔන්න ඔතනදි තමයි