2016-12-31

20. එළිය අඳුර...

ඔයා හිටියේ අඳුරේ...
එහෙමයි ඔයා කිව්වේ...
මම නම් හිටියේ අඳුරේ නෙමෙයි...
එළියේයි අඳුරේයි ගැට්ටේ, ඒත් එළිය පැත්තේ...