2017-09-29

32. තිබ්බ දේවල් ටිකක් හිතේ...

"හිතේ තියෙන දේ කරන්න අතේ සල්ලි තියෙන එක තමයි ජීවිතේ..."
මෙහෙම තිබුණේ සම්මාන දිනපු 'කුරුලු හදවත' පොතේ...


ඒකත් ඇත්ත වගේ මොකද නැත්නම් අතේ සතේ...
හැමදාම හාමතේ...
ඉන්ට වෙන්නේ මාවතේ...
බොන්ට වෙන්නේ කහට තේ...
කෝපි බොන්ට නැතේ...
යන්න වෙන්නේ පයින් ගන්න වෙන්නෙ නෑ රථේ...
හයිය තියෙන කම් ගතේ...
වැඩක් කර ගන්ට හැකි වෙතේ...
හයිය තිබුණාට හිතේ...
සල්ලි නැත්නම් වැඩක් නැතේ...

ඒ වගේම තමයි සතේ නැතත් අම්මා නම් කියයිලු පුතේ...

ආ ආ නැතුවට අතේ සතේ...
අඩුවක් නෑ මීවිතේ...

තව දේවල් ඇතේ...
පොතේ කතාවට නම් අදාල නැතේ...

ඉස්සර වගේ කෙතේ...
ගොයම් නිතර නැතේ...
ඒවා පුරන් වී ඇතේ...
හාල් රටින් ගෙන්වතේ...

ඉඩ කඩ නැති ගෙවත්තේ...
වවා ගන්ට බැරි වෙතේ...
වස විස කන්ට වෙතේ...
ඔහොමයි දැන් ජීවිතේ...

දැන් මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නේ ලිතේ...
නැකැත් බැලුවට වැඩ කරන්නේ හිතු මතේ...
ආසාවකට හිනාවක් නම් නෑ වතේ...
ඒ තරමට වැඩ වැඩිවී ඇතේ...

මොනවා කරත් පින් පව් පල දෙතේ...
එහෙම තියෙන්නේ නම් බණ පොතේ...
පින් පව් එතේ කියතේ...
වගේලු ගොනා පස්සේ එන කරත්තේ...


විකාර වී ඇතේ...
දැන් නවත්වන්ට වෙතේ...
නවතිමු කනත්තේ...
හැමෝටම නමස්තේ...

No comments:

Post a Comment